Obchodní podmínky

Vítězslav Kuntoš
se sídlem Neustupného 1833, 155 00 Praha 5
identifikační číslo: 02559226
pro nabídku produktů prostřednictvím internetových stránek www.nauctesevcelarit.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky nabídky produktů na www.nauctesevcelarit.cz (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Vítězslava Kuntoše, se sídlem Neustupného 1833, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 02559226 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nauctesevcelarit.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě koupě jakékoliv formy členství na webové stránce může kupující přistupovat do uzavřeného webového členského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Uživatelský účet slouží k čerpání všech výhod, které kupující získává s danou formou členství.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu i ohledně informací týkajících se obsahu členské sekce.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Informace v uživatelském účtu jsou chráněné autorskými právy.

2.5. Prodávající zruší uživatelský účet, jakmile vyprší platnost členství. Také v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webová stránka obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen každého produktu. Ceny produktu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Veškeré objednané produkty jsou poskytovány elektronicky, vyhotovení obdrží kupující na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Nejsou zde tedy žádné další náklady spojené s balením či dodáním produktů.

3.4. Pro objednání produktů vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– způsobu úhrady kupní ceny produktu,

– informace požadované od kupujícího (jméno, email)

3.5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat/Koupit“. Údaje uvedené v objednávce kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné a kupující je může dodatečně měnit na emailové adrese stastnevcely@gmail.com (dále jen “elektronická adresa prodávajícího), dokud není produkt dodán. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3 .6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a dodání objednaného produktu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cenu produktu může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2211120634/6210, vedený u mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4. Prodávající na vyžádání vystaví kupujícímu daňový doklad na základě kupní smlouvy. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu může prodávající kupujícímu vystavit po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Zpracování objednávky

5.1. Kupující obdrží potvrzení o objednaném produktu emailem.

5.2. Objednaný produkt je odeslán na elektronickou adresu kupujícího nejpozději do 1 týdne od připsání platby na účet prodávajícího. V případě pořízení členství jsou odeslány informace s přihlašovacími údaji do uživatelského účtu.

5.5. Veškeré produkty, stejně tak případné další poskytnuté materiály, jsou autorským dílem a vztahuje se na ně ochrana ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění. Veškeré materiály je zakázáno šířit dalším osobám v jakékoliv podobě.

6. Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

6.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy tedy není možné.

6.2. Zrušení objednávky je možné pouze před jejím dodáním. Vrácení peněz na účet kupujícího proběhne do 2 týdnů od přijetí písemného požadavku na zrušení objednávky na elektronické adrese prodávajícího.

6.3. Reklamaci je třeba uplatnit volnou formou písemně na elektronické adrese prodávajícího. Reklamace se řídí platnými právními předpisy. O vyřízení reklamace je kupující informován v zákonné lhůtě na elektronické adrese kupujícího.

7. Omezení odpovědnosti

7.1. Kupující bere na vědomí, že veškerá doporučení a rady mají pouze informativní charakter a nenahrazují odborné poradenství ve smyslu služeb právních, veterinárních apod. Poskytované informace vyjadřují osobní názor a zkušenosti prodávajícího, se kterými kupující může svobodně naložit. Prodávající na sebe nepřebírá odpovědnost za rozhodnutí, která by mohla být spojována s poskytnutými informacemi. Kupující je povinen řídit se vždy primárně platnou legislativou.

8. Technické podmínky

8.1. Pro využití elektronických produktů je nezbytné následující softwarové vybavení: Webový prohlížeč, čtecí software Adobe Acrobat Reader, Adobe Digital Editions a další software, který je nezbytně nutný k funkčnosti produktů.

8.2. Provozovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud uživatel nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není povinen uživateli refundovat již provedenou platbu.

8.3. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC, případně jiné technické zařízení, na které rozmnoženinu díla ukládá a provozovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikla v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

8.4. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osoby, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

8.5. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.

8.6. Pokud bude uživatelům umožněno vkládat své komentáře, případně chatovat na webu, uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Uživatel nesmí dále na web vkládat komerční sdělení, ani komerční odkazy. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře smazat.

8.7. Provozovatel je oprávněn monitorovat chatovací místnosti a komentáře za účelem shora uvedeného.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 01.10.2017